*

biometrics

Describes the biological identification of a person, which includes eyes, voice, handprints, fingerprints, and the use of written signatures. Biometrics, and the use of written signatures. Biometrics is a more secure form of authentication than using passwords.

kỹ thuật sinh học
Mô tả sự nhận dạng một người bằng kỹ thuật sinh hộc, bao gồm mắt, giọng nói, đấu bàn tay, đấy vân tay và sử dụng các chữ ký. Kỹ thuật sinh học là một hình thức xác thực an toàn hơn việc sử dụng các mật khẩu.


Published:

PAGE TOP ↑