*

bionic

A machine that is patterned after principles found in humans or nature; for example, robots. It also refers to artificial devices implanted into humans replacing or extending normal human function.

bionic
Một máy được người tạo mẫu theo các nguyên lý của con người hay tự nhiên; chẳng hạn như các rôbốt. Nó cũng ám chỉ các thiết bị nhân tạo được cấy vào con người nhằm thay thế hay mở rộng các chức năng thông thường của con người.


Published:

PAGE TOP ↑