*

BIOS Interaction

On startup, the BIOS searches all peripheral controllers in the system to obtain the current configuration, which it makes available to the software.

Tương tác BIOS
Trong quá trình khởi động, BIOS tìm kiếm tất cả trình điều khiển thiết bị ngoại vi trong hệ thống để tìm cấu hình hiện tại vốn tạo sẵn cho phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑