*

basic input/output system(BIOS)

(1)A set of programs encoded in read-only memory (ROM) on IBM PC-compatible computers. These programs facilitate the transfer of data and control instructions between the computer and peripherals, such as disk drives. The BIOS programs of IBM PCs, XTs, ATs, and PS/2s are copyrighted. Companies that manufacture IBM PC-compatible computers must create a BIOS that emulates the IBM BIOS without actually using IBM’s code. Such companies can choose to create the BIOS emula-tion themselves or purchase an emulation from an-other company, such as Phoenix Technologies.

(2)A chip in a PC that provides an interface between the operating system and the peripheral hardware. The BIOS supports all the peripheral devices and internal services such as the realtime clock (time and date). The BIOS accepts requests from the drivers as well as the application programs. On startup, it recognizes all attached devices and stores this information for later use. It also tests the machine and loads the operating system.

hệ vào/ra cơ sở(BIOS)
(1)Một bộ các chương trình được mã hóa trong bộ nhớ chỉ đọc ra (ROM) trên các máy tính loại tương thích với IBM PC. Các chương trình này quản lý các thao tác khởi động (POST) và thao tác kiểm tra ở mức thấp đối với các phần cứng như ổ đĩa, bàn phím, và màn hình. Các chương trình BIOS của máy tính cá nhân IBM đểu là loại có bản quyển, và màn hình. Các chương trình BIOS của máy tính cá nhân IBM đểu là loại có bản quyền, cho nền nhiều hãng chế tạo máy tính tương thích IBM PC phải tư biên soạn BIOS mô phỏng theo IBM BIOS, hoặc như Phoenix Technologies hoặc American Megatrends, Inc. Một số bộ phận của hệ máy của BIOS riêng. BIOS trên bộ điều khiển đĩa cứng chẳng hạn, được dùng để lưu trữ bảng ghi các rãnh và các sector trên ổ đĩa . Xem Power-On Seft-Test (POST).

BIOS
(2)Một chip trong một chip trong một máy tính cung cấp một giao diện giữa hệ điều hành và phần cứng ngoại vi. BIOS hỗ trợ tất cả thiết bị ngoại vi và các dịch vụ bên trong chẳng hạn như đồng hồ thừi gian thật (thời gian và ngày tháng). BIOS chấp nhận các yêu cầu từ các trình điều khiển cũng như các trình ứng dụng. Khi khởi động. nó nhận biết tất cả thiết bị kèm theo và lưu trữ thông tin này để sử dụng sau đó. Nó cũng kiểm tra máy và tải hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑