*

bipolar transmission

A digital transmission technique that alternates between positive and negative signals. The 1s and 0s are determined by varying amplitudes at both polarities while non-data is zero amplitude.

bipolar transmission
Một kỹ thuật truyền kỹ thuật số luân phiên giữa tín hiệu dương và tín hiệu âm.Các số 1vaf 0 được xác định bằng cách thay đổi biên độ tại cả hai chiều phân cực trong khi không có dữ liệu nào có biên độ là 0.


Published:

PAGE TOP ↑