*

bipolar

A category of high-speed microelectronic circuit design, which was used to create the first transistor and the first integrated circuit. Bipolar and MOS are the two major categories of chip design. Although fading fast in large mainframes, the only computers that still use them, bipolar designs are important in high-frequency radio applications.

bipolar
Một loại thiết kế mạch vi điện tử có tốc độ cao vốn được dùng để tạo transistor đầu tiên và mạch tích hợp đầu tiên. Bipolar và MOS là hai loại thiết kế chip chính. Mặc và MOS là hai loại thiết kế chip chính. Mặc dù không còn sử dụng trong các máy chủ lớn, các máy tính duy nhất vẫn sử dụng chúng, các thiết kế lưỡng cực quan trọng trong các ứng dụng radiocos tần số cao.


Published:

PAGE TOP ↑