*

biquinary code

Meaning two-five code. A system for storing decimal digits in a four-bit binary number.

biquinary code
Có nghĩa là mã gồm hai đến năm số. Một hệ thống dùng để lưu trữ các chữ số thập phân trong một số nhị phân có bốn bit.


Published:

PAGE TOP ↑