*

birefringence

Using a crystal to split light into two frequencies that travel at different speeds and at right angles to each other. It’s used to filter out a color in an LCD display.

birefringence
Sử dụng một tinh thể để tách ánh sáng thành hai tần số truyền đi với các tốc độ khác nhau và với các góc vuông với nhau. Nó được dùng để lọc một màu trong một màn hình LCD.


Published:

PAGE TOP ↑