*

bit bucket

This is the imaginary location where all missing data (such as lost e-mail) ends up.

bit bucket
Đây là vị trí ảo trong đó tất cả đữ liệu bị mất (chẳng hạn như e-mail bị mất) được đặt tại đó.


Published:

PAGE TOP ↑