*

bit cell

A boundary in which a single bit is recorded on a tape or disk.

bit cell
Một biên trong đó một bit đơn được ghi trên một băng hay đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑