*

bit density

The number of bits that can be stored within a given physical area.

mật độ bit
Số bit có thể lưu trữ trong một vùng vật lý đã định trước.


Published:

PAGE TOP ↑