*

bit depth

A coding system. that uses numerical values to represent something in terms of bits. Most frequently used to refer to the number of bits required to hold a pixel. The bit depth determines the number of colors that can be displayed on the monitor where High color is referred to as 16-bits and True color as 24 or 32 bits.

độ sâu bit
Hê thống mã hóa sử dụng các giá trị số để biểu điễn một điều gì đó theo các giá trị số để biểu diễn một điều gì đó theo các bit. Thường được sử dụng nhiều nhất để ám chỉ số bit cần thiết chứa một pixel. Độ sâu bit xác định số màu có thể hiển thị trên màn hình trong đó màu High được gọi là 16 bit và màu True được gọi là 24 hay 32 bit.


Published:

PAGE TOP ↑