*

bit manipulation

Processing individual bits within a byte. Bit- level manipulation is very low-level programming, often done in graphics and systems programming.

bit manipulation
Xử lý các bit riêng lẻ trong một byte. Việc xử lý cấp độ bit là sự lập trình ở cấp độ bit là sự lập trình ở cấp độ rất thấp, thường được thực hiện trong việc lập trình dồ họa và hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑