*

bit plane

A segment of memory used to control an object. such as a color, cursor or sprite. Bit planes may be reserved parts of a common memory or independent memory banks each designed for one purpose.

bit plane
Một đoạn bộ nhớ dùng để điều khiển một đối tương, chẳng hạn như màu, cursor hay sprite. Các bề mặt bit có thể là các phần dành riêng của một ngân hàng bộ nhớ độc lập , mỗi ngân hàng bộ nhớ được thiết kế cho một mục đích.


Published:

PAGE TOP ↑