*

bit rate

he transmission speed of binary coded data. Same as data rate.

bit rate
Tôc độ truyền của dữ liệu nhị phân đã mã hóa. Tương tự như data rate.


Published:

PAGE TOP ↑