*

bit slice processor

A logic chip that is used as an elementary building block for the computer designer. Bit slice processors come in 4-bit increments and are strung together to make larger processors (8 bit, 12 bit, …)

bit slice processor
Một chip logic dùng làm một khối tạo cơ bản cho nhà thiết kế máy tính. Các bộ xử lý bit slice thường có gia số 4 bit và được liên kết lại với nhau để tạo thành các bộ xử lý lớn hơn (8 bit, 12 bit, …)


Published:

PAGE TOP ↑