*

bit(BInary digiT)

The smallest element of computer storage. It is a single digit in a binary number (0 or 1). The bit is physically a transistor or capacitor in a memory cell, a magnetic domain on disk or tape, a reflective spot on disk or a high or low voltage pulsing through a circuit. Groups of bits make up storage units in the computer, called characters, bytes, or words, which are manipulated as a group. The most common is the byte, made up of eight bits and equivalent to one alphanumeric character. Bits are widely used as a measurement for transmission. Ten megabits per second means that ten million pulses are transmitted per second. A 16-bit bus means that there are 16 wires transmitting the bit at the same time. Measurements for storage devices, such as disks, files and databases, are given in bytes rather than bits.

bit(BInary digiT)
Thành phần nhỏ nhất của đơn vị lưu trữ trong máy tính, nó là một chữ số trong một số nhị phân (0 hoặc 1). Bit là một transistor hoặc băng, một ô bộ nhớ, một miền từ trong đĩa hoặc băng, một điểm phải chiếu trên phương tiện quang hoặc một mạch. Các nhóm bit hình thành nên các ký tự, các byte hoặc các từ và nó được xử lý dưới dạng một nhóm phổ biến nhất là byte, gồm 8 bit và tương đương với một ký tự mẫu tự. Các bit được dùng rộng rãi làm số đo về độ truyền. Mười megabit trên giây có nghĩa rằng mười triệu xung được truyền trên một giây. Một bus 16 bit có nghĩa rằng có 16 giây đang truyền bit cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑