*

Bitnet

Similar to the Internet, Bitnet was developed in the 1980s to connect academics’ computers for the exchange of e-maiL Although it has been upgraded and has links with the Internet, it is now generally superseded.

Bitnet
Tương tự như Internet, Bitnet được phát triển vào những năm 1980 để nối kết các máy tính của viện hàn lâm để trao đổi e-mail. Mặc dù nó đã được nâng cấp và có các liên kết với Internet, nhưng ngày nay hầu như nó đã được thay thế.


Published:

PAGE TOP ↑