*

bpi(Bits Per Inch)

The measurement of the number of a track on a recording surface, such as on a disk or tape.

bpi(Bits Per Inch)
Phép đo số bit được lưu trữ trong một inch tuyến tính của một track trên một bề mặt ghi chẳng hạn như trên một đĩa hay băng.


Published:

PAGE TOP ↑