*

bitstorm

This occurs at certain times when there is a high volume of transmission on the Internet causing a slowing down in communications.

bitstorm
Điều này xảy ra vào những thời điểm nhất định khi có một lượng lớn thông tin truyền tải trên Internet, gây ra sự trì hoãn trong các cuộc truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑