*

bitwise

Dealing with bits rather than larger structures such as a byte. Bitwise operators are programming commands or statements that work with individual bits. See bit manipulation.

bitwise
Xử lý các bit thay vì các cấu trúc lớn hơn chẳng hạn như một byte. Các toán tử bitwise là các lệnh hay câu lệnh lập trình hoạt động với các bit riêng lẻ. Xem bit manipulation.


Published:

PAGE TOP ↑