*

Bix

An online database of computer information containing hardware, software, and help with computer-based problems Originally an off-shoot of Byte Magazine.

Bix
Cơ sở dữ liệu trực tuyến của thông tin máy tính chứa phần cứng, phần mềm, và sự trợ giúp các vấn đề dựa vào máy tính. Ban đầu là một nhánh của Byte Magazine.


Published:

PAGE TOP ↑