*

biz

Biz is the name of one of the Internet newsgroup top-level categories (or hierarchies). Biz is the place for postings for business news (particularly computer industry-related). Other top newsgroup hierarchies include alt, soc, sci, and rec.

biz
Biz là tên của một trong những loại nhóm tin cấp cao nhất (hay hệ thống phân cấp) trên Internet. Biz là nơi dành cho các mẫu tin về tin tức kinh doanh (đặc biệt liên quan đến công nghiệp máy tính). Các hệ thống phân cấp nhóm tin hàng đầu khác bao gồm alt, soc, sci, và rec.


Published:

PAGE TOP ↑