*

black hat(slang)

A hacker who breaks into a computer system with the intention of causing damage or stealing information of causing damage or stealing information.

black hat(từ lóng)
Hacker xâm nhập vào một hệ thống máy tính với chủ ý gây thiệt hại hay đánh cắp thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑