*

black window

Usually a Java Applet that is embedded in a Web page and performs unwanted, high memory tasks on the computer, compromising its performance.

cửa sổ đen
Thường là một Java Applet được nhúng vào một trang Web và thực hiện các tác vụ không mong muốn chiếm nhiềm nhiều bộ nhớ trên máy tính, làm ảnh hưởng đến khả năng thực thi của nó.


Published:

PAGE TOP ↑