*

blank cell

In a spreadsheet program, a cell that contains no values, labels, or formatting different from the worksheet’s global formats.

ô rong, ô trống
Trong chương trình bảng tính, đây là loại ô không chứa các giá trị, các nhãn, hoặc đang được định khuôn dạng khác với khuôn thức chung của phiếu công tác.


Published:

PAGE TOP ↑