*

blank character

A space character that tasks up one byte in the computer just like a letter or digit. When you press the space bar on a personal computer keyboard, the ASCII character with a numeric value of 32 is created.

blank character
Một ký tự khoảng trống chiếm một byte trong máy tính tương tự nhu một mẫu tự hoặc chữ số. Khi bạn nhấn space bar trên một bàn phím máy tính, ký tụ ASCII với một giá trị số là 32 được tạo.


Published:

PAGE TOP ↑