*

bleed

In printing, this refers to printing to the very edge of the paper. It cannot be achieved on many printers since they leave a while border at the edges of the page.

in chờm lên lề
Trong in ấn, điều này ám chỉ việc in sang ngay mép giấy. Nó không thể được thực hiện trên nhiều máy in bởi vì chúng để lại một đường viền trắng tại các mép của trang.


Published:

PAGE TOP ↑