*

blessed folder

The Macintosh’s System Folder, equivalent to a DOS subdirectory and containg files loaded at the beginning of an operating system-the System-consults this folder when the computer cannot locate a program file. The blessed folder is like a DOS directory named in the PATH command. A major limitation of the the Macintosh operating system, however, is that the System Folder is the only folder the System consults when it cannot find a file. Macintosh users, therefore, are obliged to place all the configuration files required by their application programs in this folder, which can quickly grow so large that keeping track of its contents is difficult. See System and System Folder.

cặp tài liệu kỳ diệu
cặp tài liệu của Macintosh trong đó chứa tập tin tin System và tin Finder. Cặp tài liệu kỳ diệu này giống như thư mục của DOS được gọi tên theo lệnh PATH vì System Folder ìa cặp tài liệu duy nhất mà System (hệ điều hành của Macintosh) sẽ tham vấn khi nó không tìm thấy một tập tin vào đó. Do đó, những người sử dụng Macintosh bị bắt buộc phải đưa tất cả cấu hình cần thiết đối với các chương trình ứng dụng của họ vào cặp tài liệu này, nên số lượng thông tin sẽ tăng lên rất nhanh, làm khó khăn cho việc theo dõi các nội dung của nó. Xem SystemSystem Folder.


Published:

PAGE TOP ↑