*

blip

A mark, line or spot on a medium, such as microfilm, that is optically sensed and used for timing or counting purposes.

blip
Một dấu, đường hay điểm trên một phương tiện, chẳng hạn như microfilm, thường được cảm nhận bằng quang học và được sử dụng cho các mục đích định thời gian hay đểm.


Published:

PAGE TOP ↑