*

blitting

Using a bitblt to transfer data.

blit, blitting
Sử dụng một bitblt để truyền dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑