*

bloatware(slang)

This generally refers to computer software that is very sluggish and slow to run or that takes up too much memory because it has too many functions or capabilities.

bloatware(từ lóng)
Ám chỉ phần mềm máy tính chạy rất chậm chiếm quá nhiều bộ nhớ bởi vì có quá nhiều chức năng hay tính năng.


Published:

PAGE TOP ↑