*

block diagram

A chart that contains squares and rectangles connected with arrows to depict hardware and software interconnections. For program flow charts, information system flow charts, circuit diagrams and communications networks, more elaborate graphical representations are usually used.

Sơ đồ khối
Một sơ đồ có chứa các ô vuông và các ô chữ nhật nối kết với các mũi tên đế cho biết chỗ phần cứng và phần mềm giao nhau. Đối với các lưu đồ của chương trình, các lưu đồ mạch và các mạng truyền thông, người ta thường dùng cách trình bày dưới bạng biểu đồ.


Published:

PAGE TOP ↑