*

block graphics

On IBM PC-compatible computers, graphics formed on-screen by graphics characters in the extended character set. The graphics characters in the IBM extended character set are suitable for creating on-screen rectangles but not for fine detail . Because the block graphics characters are handled the same way as ordinary characters, the computer can display block graphics considerably faster than bit-mapped graphics. See bit-mapped graphic and graphics character.

đồ hình khối, (phép) đồ họa khối
Trên các máy tính lại thương thisch với IBM PC, các đồ hình này được hình thành trên màn hình, này được hình thành trên màn hình, các ký tự đồ họa trong bộ ký tự mở rộng. Các ký tự đồ họa trong bộ ký tự mở rộng của IBM là thích hợp để vẽ và đánh bóng các hình chữ nhật nhưng không dùng đối với các hình chữ nhật nhưng không dùng đối với các chi tiết nhỏ. Vì các ký twwjddoof hình khối cũng được xử lý giống như các ký tự thường, cho nên máy tính có khả năng hiển thị các đồ hình ánh xạ bit. Xem bit mapped graphics và graphics character.


Published:

PAGE TOP ↑