*

block move

The ability to mark a contiguous segment of text or data and move it.

ô rong, ô trống
Khả năng đánh dấu một đoạn text hay dữ liệu kề nhau và di chuyển nó.


Published:

PAGE TOP ↑