*

block operation

The act of transfer ring a chuck, or block, of infomation from one area to another. In word processing, an editing or formatting operation-such as copying, deleting, moving, or underlining-performed on a marked block of text. See block move.

thao tác khối
Hoạt động chuyển dời một khối thông tin từ khu vực này đến khu vực khác. Trong xử lý từ, đây là thao tác biên tập hay định khuôn thức với các khối văn bản đã được đánh dấu, như sao chép, xóa, di chuyển, hoặc gạch dưới. Xem block move.


Published:

PAGE TOP ↑