*

blocking software

Software that prevents a user from gaining access to certain Web sites; e.g. this may be used to limit the risk of seeing sites featuring adult material. Most blocking software works by recognizing those sites that contain the words.

blocking software
Phần mềm ngăn một người dùng truy cập các Web site cụ thể. Ví dụ, phần mềm này có thể được sử dụng để giới hạn nguy cơ xem các site có nội dung của người lớn. Hầu hết phần mềm khóa hoạt động bằng cách nhận biết các từ khóa được cung cấp và khóa những site đó có chứa các từ.


Published:

PAGE TOP ↑