*

blow

To write code or data into a PROM chip by blowing the fuses of the 0 bits. The 1 bits are left alone.

blow
Để ghi mã hay dữ liệu vào một chip PROM bằng cách làm nổ các cầu chi của các bit 0. Các bit 1 được để lại.


Published:

PAGE TOP ↑