*

Blue Screen of Death

1. A Windows NT error that causes the screen to turn blue and the computer to lock up. The only solution is to reboot.

2. A Windows 95 crash where the error message is displayed in DOS characters on a blue background.

màn hình xanh tử thần
1. Một lỗi trong Windows NT làm cho màn hình trở nên xanh và máy tính bị treo. Giải pháp duy nhất là khởi động lại.

2. Sự ngừng chạy đột ngột trong Windows 95 trong đó thông báo được hiển thị bằng các ký tự DOS trên một nền xanh dương.


Published:

PAGE TOP ↑