*

Bluetooth

A technology from the Bluetooth Special Interest Group that enables wireless connections in a personal area network (PAN). It allows the user to link their mobile phone, handheld computer, and other handheld devices-as well as providing Internet access-all without wires It works by using radio waves. Bluetooth users can also exchange infomation with each other.

Bluetooth
Một công nghệ của Bluetooth Special Interest Group sử dụng các nối kết vô tuyến trong một mạng vùng cà nhân (PAN). Nó cho phép người dùng liên kết điện thoại di động của họ, máy tính xách tay và các thiết bị xách tay khác-cũng như cung cấp sự truy cập Internet-tất cả đề không có dây. Nó hoạt động bằng cách sủ dụng các sóng vô tuyến. Những người sử dung Bluetooth cũng có thể trao đổi thông tin với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑