*

blurb

In desktop publishing, a brief explanatory subheading that is set below or adjacent to a headline.

phụ đề
Trong ấn loát văn phòng, đây là một đầu để phụ giải thích thêm một cách ngắn gọn được đặt bên dưới hoặc bên cạnh đầu để chính.


Published:

PAGE TOP ↑