*

BMP file(Bit MaP file)

The raster graphics image format that is native to Windows. It provides for 2, 16, 256, or 16 million colors (1-bit, 4-bit, 8-bit and 24-bit color). BMP files are also called “bump” files.

BMP file(file Bit MaP)
Dạng ảnh đồ họa mành riêng biệt đối với Windows. Nó cung cấp cho 2, 16, 256, hay 16 triệu màu (màu 1 bit, 4 bit, 8bit, và 24 bit). Các file BMP còn được gọi là các file “bump”.


Published:

PAGE TOP ↑