*

BOC(Bell Operating Company)

One of 22 telephone companies that was formerly part of AT&T and now part of one of the seven regional Bell telephone companies.

BOC(Bell Operating Company)
Một trong 22 công ty điện thoại mà trước đây là một phần của AT&T và ngày nay là một phần của một trong bảy công ty điện thoại Bell trong khu vực.


Published:

PAGE TOP ↑