*

body

1. In e-mail, this is the main message in the text excluding any information such as sender, recipient address, server details, attachments, etc.

2. In HTML, this refers to main part of the text and is enclosed in a tag <BODY Text=green> to indicate that the main text is green.

body
1. Trong e-mail, đây là trông báo chỉnh trong text ngoại trừ bất kỳ thông tin chẳng hạn như địa chỉ người gởi, người nhận, các chi tiết server, các phần đính kèm.

2. Trong HTML, đây là phần chính của text và được đặt trong một tag <BODY Text=green> để chỉ định rằng text chính có màu xanh lục.


Published:

PAGE TOP ↑