*

boilerplate

A common phrase or expression used over and over. Boilerplate is stored on disk and copied into the document as needed.

boilerplate
Một cụm từ hay thành ngữ thông thường được sử dụng lặp lại. Boilerplate được lưu trữ trên đĩa và được sao chép vào tài liệu khi cần thiết.


Published:

PAGE TOP ↑