*

boldface font

A set of type characters that are darker and heavier than normal type. In a boldface font, all characters have been designed as bold characters.

boldface font
Một tập hợp ký tự type đậm hơn và dày hơn type thông thường. Trong một font in đậm, tất cả ký tự được thiết kế dưới dạng ký tự in đậm.


Published:

PAGE TOP ↑