*

boldface

Characters that are heavier and darker on printed output and brighter than normal on a display screen.

boldface
Các ký tự dày hơn và đậm hơn trên bản in và nhạt hơn so với bình thường trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑