*

Booch

An object-oriented analysis and design method developed by Grady Booch, chief scientist of Rational Software.

Booch
Một phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tương được phát triển bởi Grady Booch, trưởng nhóm khoa học của Rational Softwware.


Published:

PAGE TOP ↑