*

book weight

A font that is darker and heavier than a normal font, but not so dark and heavy as hold. Book weight fonts are used to set lengthy sections of text so that they are easy to read and produce a pleasing gray tone on the page. See font and weight.

book weight
Một kiểu chữ đậm hoen và nặng hơn so với hầu hết các kiểu chữ khác nhưng không đậm và nặng bằng kiểu chữ bold. Các font chữ book weight được sử dụng để kéo dài các đoạn văn bản để dễ đọc đọc đồng thời tạo nên một font màu xám dễ chịu trẻn trang chữ. Xem font, và weight.


Published:

PAGE TOP ↑