*

bookmark

1. A function within a browser to note the Uniform Resource Locator (URL) of Web sites to which the user intends to return. The user is then directed to that site immediately upon clicking the name in the bookmark. It works in the same ways as physical bookmarks by keeping the user’s place. The term bookmark is used by Netscape Navigator and is synonymous with favorites on Internet Explorer.

2. A trendy term for “I will make a note of that.”

bookmark
1. Chức năng trong bộ trình duyệt để ghi chú bộ xác định nguồn tài nguyên đồng nhất (URL) của các Web site mà người dùng được định hướng sang site đó ngay lập tức sau khi nhấp chuột trong bookmark. thực bằng cách lưu trữ vị trí của người dùng. Thuật ngữ bookmark được sử dụng bởi Netscape Navigator và đồng nghĩa với Favorites trên Internet Explorer.

2. THuật ngữ đang được ưa chuộng để ám chỉ rằng “Tôi sẽ ghi chú điều đó”.


Published:

PAGE TOP ↑